Návštěvníci lezecké stěny jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem, pravidly chování a řídit se těmito ustanoveními. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při první návštěvě lezeckého centra.

 1. Základní pojmy

Provozovatel: Václav Krautštengl, IČO: 07009526 – sportoviště, které slouží k lezení s lanem, boulderingu, pořádání mimoškolních aktivit, pořádání lezeckých závodů, pořádání volnočasových aktivit, pořádání příměstských sportovních kurzů.

Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení, či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny. Prvolezec: lezec, který je na prvním konci lana, lano cvaká do karabin (expresek) postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora. Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále jen „služba“

 1. Ustanovení provozovatele
 2. Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní odpovědnost a nebezpečí s vlastním, nebo zapůjčeným normovaným a plně funkčním lezeckým vybavením, včetně správné předepsané obuvi.
 3. Všichni návštěvníci mohou provádět v lezeckém centru sportovní činnost pouze po podepsání tohoto prohlášení. Každý návštěvník starší 15 let je povinen se seznámit s provozním řádem. Souhlas a seznámení se s provozním řádem se provádí v rámci registrace, tj. při podpisu tohoto prohlášení. Na vyžádání provozovatele, resp. osoby jím zmocněné (služby), je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.
 4. Volné lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které byly řádně seznámeny s technikou lezení a jištění a tyto techniky včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
 5. Za pohyb a chování dětí a mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče.
 6. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 7. Návštěvníci mladší 15 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něj převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.
 8. Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt, pouze pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 9. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na stěně.
 10. Za účastníky začátečnických kurzů pořádaných stěnou, kteří zatím zmíněné techniky neovládají, přebírá zodpovědnost v době konání kurzu instruktor.
 11. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.
 12. Provozování podnikatelské činnosti v prostorách stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.
 13. Návštěvníci mají na stěně možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení, které je výrobcem určeno k lezení.
 14. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, provozovatel neodpovídá za technický stav stav tohoto.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít předem určenou část stěny z důvodů konání soukromých akcí.
 16. Při poškození nebo ztrátě zapůjčeného vybavení, účtuje provozovatel návštěvníkovi odpovídající finanční náhradu poškozené (nebo ztracené) věci.
 17. Provozovatel či služba je oprávněn kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu včetně bezpečnostních pravidel, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či bezpečnostních pravidel na stěně dopustila opakovaně.
 18. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny (hala, boulder), jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel návštěvníky a ochrana bezpečnosti návštěvníků a ostatních osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 19. Návštěvníci svým podpisem Prohlášení vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával a zpracovával jím poskytnuté osobní údaje. Zároveň souhlasí s použitím materiálů (fotografie, videa, apod.) pořízených na akcích pořádaných Lezeckou stěnou KVstěna.cz pro potřeby mediální či jiné propagace a prezentace.
 20. Návštěvníci svým podpisem a odsouhlasením Prohlášení a zakoupením vstupného vyjadřují svůj souhlas s tím, že provozovatel může vytvářet obrazový materiál, který může být využíván pro propagační účely lezecké stěny.
 21. Provozní řád je platný a závazný pro všechny návštěvníky.
 22. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád (Prohlášení) měnit a aktualizovat.
 23. V celém areálu je zakázané kouření IV.

 

Povinnosti návštěvníka

 1. Uposlechnout pokynů služby, zaměstnanců centra, nebo odpovědné osoby.
 2. Dodržovat zásady bezpečného lezení (viz. výše).
 3. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.
 4. Upozornit službu na uvolněný chyt, nebo jistící bod, či jinou technickou závadu na stěně.
 5. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení.
 6. Při postupovém jištění (lezení odspodu) je zakázáno vynechávat jistící body ve směru výstupu.
 7. Osoby, které nelezou ani nejistí, se nesmějí zdržovat v prostoru pod stěnou
 8. K jištění je povoleno používat pouze schválené a normované jistící pomůcky.
 9. Lezení na stěně bez jištění je povoleno pouze do úrovně prvního jištění.
 10. V každém pruhu stěny (šíře 1,2 m) smí lézt pouze jeden lezec.
 11. Při lezení s horním lanem (Top Rope) musí být procvakána všechna postupová jištění ve směru výstupu. Lezec si při výstupu tato jištění vycvakává, s tím že do posledního jištění zapne jistící lano, aby počet jistících bodů byl min. dva. Toto pravidlo platí pro převislé části stěny.
 12. Je zakázáno stahovat předem natažená lana, tzv. Top rope.
 13. Dodržovat zákaz kouření a požívání návykových látek a alkoholu během lezení.
 14. Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách stěny čistotu a pořádek . Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární směrnicí vyvěšenou v prostorách stěny.
 15. Každý návštěvník je povinen řídit se nařízením vlády ČR
 16. Bod 1/18
 17. a)  osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b)  osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c)  osobě̌ byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.“

   

V Karlových Varech dne 1. 5. 2020

KVstěna.cz