Provozní řád, dokumenty ke stažení

Souhlas zákonného zástupce Potvrzení s provozním řádem Čestné prohlášení

Provozní řád - Lezecká stěna Karlovy Vary

Provozovatel: Krautštengl Václav, Družstevní 1506/17, Cheb IČO: 07009526 Výrobce: Makak climbing s.r.o.

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem (dále jen "stěna") je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen "lezení). Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv při každém příchodu na Lezeckou stěnu. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezecké stěny a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidla v něm obsažená akceptují a považují za závazná.

Výklad pojmů:

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké stěny buď přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).

Odborný dozor (služba): Odborným dozorem je osoba určená provozovatelem.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit na lezecké stěně a povinnosti návštěvníka:

 1. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita volného lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají.
 2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 4. Aktivita volného lezení na lezecké stěně (na stěně) je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké stěny odepřít.
 5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu na lezeckou stěnu do evidenční knihy a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do evidenční knihy číslo a název dokladu, dle nějž ověřil totožnost a věk návštěvníka. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na lezecké stěně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.
 6. Osoby mladší 15 let (dále jen "děti") mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.
 7. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen "mladiství") mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství na lezecké stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 8. Každý návštěvník je při první návštěvě lezecké stěny povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.
 9. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají na lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru - služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 10. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně:
  • dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
  • při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení.
  • při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu,
  • je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění,
  • druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění,
  • jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
  • je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik slanění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny,
  • je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu,
  • je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby),
  • každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit,
  • každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
  • odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
  • každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.
  • neúměrně dlouhé pády ( na "efekt" ) nejsou povoleny
  • dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd.)
  • rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy na lezecké stěně
  • každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek, atd.)
 11. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké stěny čistotu a pořádek a zásady protipožární prevence.
 12. V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky.
 13. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně dopustila opakovaně.
 14. Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 15. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezecké stěny a taktéž v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezecké stěny a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě lezecké stěny.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.
 17. Nedílnou součástí provozního řádu je souhlas ze spracováním osobních údajů viz níže:
 18. Souhlas se zpracováním osobních údajů

   

  PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

  poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

  I. Správce osobních údajů

  Provozovatel Václav Krautštengl,Družstevní 1506/17,Cheb, 350 02,IČO: 07009526 (dále

  jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních

  údajů a o Vašich právech.

  II. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný

  subjekt údajů provozovateli poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného

  právního vztahu s provozovatelem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v

  souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností provozovatele.

  III. Zdroje osobních údajů

  přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové

  stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

  IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci

  subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa

  trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje

  např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné

  informace)

  popisné údaje (např. bankovní spojení)

  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

  údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného

  souhlasu ze strany subjektu údajů.

  V. Kategorie subjektů údajů

  zákazník (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)

  dodavatel služby

  jiná osoba, které je ve smluvním vztahu k provozovateli

  VI. Kategorie příjemců osobních údajů

  finanční ústavy

  zpracovatel

  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými

  právními předpisy

  dopravce

  VII. Účel zpracování osobních údajů

  účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

  jednání o smluvním vztahu

  plnění smlouvy

  ochrana práv provozovatele, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání

  pohledávek provozovatele)

  archivnictví vedené na základě zákona

  plnění zákonných povinností ze strany správce

  ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

  VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí provozovatel. Zpracování je prováděno v jeho

  provozovnách, pobočkách a sídle provozovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci

  správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází

  prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v

  listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování

  osobních údajů. Za tímto účelem přijal provozovatel technickoorganizační opatření k

  zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k

  neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či

  ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému

  zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny,

  respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle

  platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  IX. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním

  řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění

  práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních

  předpisů.

  X. Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených

  případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

  V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat

  tyto údaje:

  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

  nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

  údajů,

  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné

  fyzické osoby,

  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo

  při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen provozovatel,

  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí

  strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a

  svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

  XI. Práva subjektů údajů

  1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje provozovatel na žádost subjektu údajů subjekt

  údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  účelu zpracování,

  kategorii dotčených osobních údajů,

  příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

  pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému

  rozhodování, včetně profilování.

  2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel

  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a

  osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

  nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  Požádat provozovatele o vysvětlení.

  Požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o

  blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

  Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní

  neprodleně závadný stav.

  Nevyhoví-li provozovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů

  právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

  Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na

  dozorový úřad přímo.

  Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu

  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   

  Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách provozovatele.

V Karlových Varech, dne 1.9.2018

Provozovatel: Václav Krautštengl, Družstevní 1506/17, Cheb 350 02

Registrace do novinek

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Lezecké stěny

Virtuální prohlídka kavárny

Bezpečnostní seminář Petzl

Navigace